Рагон 14 ООД - служба по трудова медицина

Оферта

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

"РАГОН 14" ООД Ви благодари за възможността да предостави на Вашето внимание настоящата оферта относно обслужване по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Настоящата оферта обхваща всички задължителни за всеки работодател дейности, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл. 275, ал. 1 от КТ /ДВ. бр. 25 от 2001 год.//.

Обслужването обхваща пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3 на МЗ, извършено от Служба по трудова медицина, регистрирана в Министерство на здравеопазването под № 575 / 04.07.2014 г.

 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБЕМ ОТ ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО ЗЗБУТ И НАРЕДБА № 3 НА МЗ.
  1. Изготвяне пакет от документи, включващ:
   1. Разработване на вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /чл. 277, ал. 1 и ал. 2 от КТ/, включващи:
    • Начален инструктаж на ГУТ и КУТ с издаване на удостоверения. Помощ и съдействие за тяхното изграждане и функциониране;
    • Инструкции за безопасна работа с работното оборудване;
    • Раздел по безопасност на труда в характеристиките на работа.
   2. Разработване на програма и оценка на риска /ЗЗБУТ, чл. 16, ал. 1; Наредба № 5 от 21.05.1999 год.; Наредба № 7 от 08.10.1999 год./, която обхваща:
    • Оценка на риска на работна среда
     • Помещения и работни места;
     • Използвани суровини и материали;
    • Оценка на риска на работно място
     • Работни процеси;
     • Работно оборудване;
     • Определяне на изложените на риск лица;
     • Риска за здравето при работа с високо нервно-психическо натоварване и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности.
    • Изготвяне на Физиологичен режим на труд и почивка /ЗЗБУТ и Наредба № 15 от 31.05.1999 г./
    • Изготвяне на списък на Лични предпазни средства и Работно облекло /ЗЗБУТ и Наредба за безплатно и униформено работно облекло от 28.01.2011 г./
  2. Извършване на специализирани измервания на работната среда
   1. Микроклимат на работно място
    • Шум
    • Осветеност
    • Температура
    • Влажност
    • Замерване на климатични инсталации
    • Замерване на движението на въздуха в цеховете, учреждения и хотели.
   2. Микроклимат на работна среда
    • Шум
    • Осветеност
    • Температура
    • Влажност
    • Замерване на климатични инсталации
    • Замерване на движението на въздуха в цехове, учреждения и хотели.
  3. Съдействие при изготвяне програма за предотвратяване на риска.
  4. Съдействие при попълване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.
  5. Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им при работа.
  6. Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания /чл. 287, ал. 1 от КТ; Наредба № 3 от 27.02.1987 год. и Наредба № 3 от 12.02.2008 год./ и оценяване на:
   • Влиянието на условията на труд, върху здравословното състояние на работниците и служителите;
   • Пригодността им за работа
   • Заверка на документи за ТЕЛК

Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и задължителния предварителен медицински преглед. /Наредба № 3, чл.11, ал. 5, Приложение № 4, Част А/.

Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и заключенията от периодичния медицински преглед. /Наредба № 3, чл.11, ал. 5, Приложение № 4, Част Б/.

Изготвяне на електронно здравно досие и здравен анализ по болнични листа и/или медицински прегледи. /Наредба № 3, чл.11, ал. 8, Приложение № 5/.


Видът на медицинските прегледи се определя в зависимост от дейността на предприятието или учреждението по Приложение № 1 към настоящата оферта.

Пакетът от услуги, които "РАГОН 14" ООД разработи за Вас, се извършва по договор за срок от една година.

С Уважение: Петър СтанинскиПриложение 1

Прегледи, извършвани от "РАГОН 14" ООД:

 1. Преглед с Биоскенер за квантова диагностика.
 2. Биоскенерът е високотехнологично устройство, продукт на интеграция между медицина, биоинформатика, електроинженерство и други съвременни науки. Анализирайки слабото магнитно поле, излъчвано от човешкото тяло, биоскенерът анализира здравословното състояние, констатира основни проблеми и дава препоръки за превенция.

  Изследването дава пълна информация за:

  1. Сърдечно-съдова система
  2. Функция на стомашно-чревния тракт
  3. Чернодробна функция
  4. Функция на жлъчния мехур
  5. Функция на панкреаса
  6. Бъбречна функция
  7. Белодробна функция
  8. Функция на мозъчните нерви
  9. Заболяване на костите
  10. Минерална плътност на костите
  11. Ревматоидни костни заболявания
  12. Основни физически качества
  13. Токсини в организма
  14. Ендокринна система
  15. Имунна система
  16. Полова система и др.
 3. Ехография на щитовидна жлеза
 4. Ехография на млечна жлеза
 5. Ехография на коремни и полови органи
 6. УНГ
 7. Очен лекар, очна компютърна диагностика
 8. Кардиолог – ЕКГ, Вътрешни болести
 9. Невролог